مجله علوم و فنون باغبانی ایران- اسامی داوران
داوران

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1399/10/8 | 
دکتر حنیفه سید حاجی زاده، دانشگاه مراغه
دکتر بهمن زاهدی ، دانشگاه لرستان

دکتر رضا فتوحی ، دانشگاه گیلان
دکتر سعید عشقی ، دانشگاه شیراز
دکتر مجید عزیزی ، دانشگاه فردوسی مشهد
دکتر علیرضا بابایی ، تربیت مدرس  
دکتر مجید راحمی ،   دانشگاه شیراز
دکتر مریم حقیقی ،   دانشگاه صنعتی اصفهان
دکتر مجتبی دلشاد ،   دانشگاه تهران
دکتر سیدحسین میردهقان ، دانشگاه رفسنجان   
دکتر فاطمه رؤف فرد ،   دانشگاه شیراز
دکتر محمود رقامی ، دانشگاه ولیعصر رفسنجان  
دکتر بهمن زاهدی ، دانشگاه لرستان   دانشگاه لرستان
دکتر بیژن کاوسی ، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی یاسوج   
دکتر محمدتقی عبادی ، دانشگاه تربیت مدرس   
دکتر جمال علی الفتی ، دانشگاه گیلان   
دکتر مجید شکرپور ، دانشگاه تهران   
دکتر نوید یزدانی ، پردیس ابوریحان   
دکتر عسکر غنی ، دانشگاه جهرم   
دکتر جواد فتاحی مقدم ،   
دکتر مسعود ارغوانی ، دانشگاه زنجان   
دکتر علی مومن پور ، مرکز ملی تحقیقات شوری- یزد   
دکتر نگین اخلاقی امیری ، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی مازندران   
دکتر محمود شور ، دانشگاه فردوسی   
دکتر فرزاد نظری ، دانشگاه کردستان   
دکتر مجید بصیرت ، مؤسسه تحقیقات خاک و آب  
دکتر زهرا خادمی ، مؤسسه تحقیقات خاک و آب   
دکتر مجید طالبی ، دانشگاه صنعتی اصفهان   
دکتر آذر شاهپیری ، دانشگاه صنعتی اصفهان   
دکتر بدرالدین ابراهیمی سید طبابایی ، دانشگاه صنعتی اصفهان   
دکتر عبدالحسین ابوطالبی جهرمی ، دانشگاه آزاد جهرم   
دکتر مهدی حدادی نژاد ، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
دکتر سیدعبدالله افتخاری ، شهید چمران   
دکتر شراره نجفیان ، دانشگاه پیام نور
دکتر مهدی خیاط ، دانشگاه بیرجند   
دکتر محمد رضا وظیفه شناس ، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان یزد   
دکتر فرزاد رسولی ، دانشگاه مراغه   
دکتر حسین امین ، شیراز- دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی داراب
دکتر رضوان طالب نژاد ، دانشگاه شیراز   
دکتر سیدعبدالرضا کاظمینی ، دانشگاه شیراز   
دکتر مهرانگیز چهرازی ، دانشگاه شهید چمران اهواز   
دکتر محمدرضا صالحی سلمی ، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان   
دکتر لیلا تقی پور ، دانشگاه جهرم   
دکتر محمد اعتمادی ، دانشگاه شیراز   
دکتر علیرضا بنیان پور ، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی فارس   
دکتر علی اکبر قاسمی سلوکلوئی ، مرکز پژوهشی باغ گیاهشناسی ارم   
دکتر مهدی عیاری نوش آبادی ، دانشگاه تربیت مدرس   
دکتر مهدی زارعی ،   دانشگاه شیراز   
دکتر سید مرتضی زاهدی ، دانشگاه مراغه  
دکتر محمدرضا پیرمرادی ، ولی عصر عج رفسنجان   
دکتر جلال خورشیدی ، دانشگاه کردستان   
دکتر سعید ریزی ، دانشگاه شهرکرد   
دکتر وحید روشن سروستانی ، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی فارس
دکتر شاهپور خانقلی ، دانشگاه شاهد   
دکتر مصطفی خوشحال سرمست ، دانشکده علوم کشاورزی و منابع طبیعی گیلان   
دکتر مهدی صیدی ، دانشگاه ایلام   
دکتر سید رضا طبائی عقدایی ، موسسه تحقیقات جنگل ها و مراتع کشور   
نشانی مطلب در وبگاه مجله علوم و فنون باغبانی ایران:
http://journal.irshs.ir/find.php?item=1.118.21.fa
برگشت به اصل مطلب